Пирин пътеводител
Целта на настоящия очерк е да даде най-елементарни познания за Пирин на хилядите посетители на тази планина.

Очеркът беше изготвен първоначално като научнопопулярен. Приемането му за печат в Държавното издателство за физкултурна и спортно-техническа литература наложи той да се преработи, за да добие по-популярен облик и да служи на по-широк кръг читатели.

Приложеният към очерка пътеводител беше замислен още през 1938—1939 г. и по-голямата част от материалите в него бяха събирани до 1939 г., а едва сега са допълнени и дообработени.

Пътеводителят не е нагоден за зимни излети, защото пътеводител за зимни излети се изготвя от друг автор. Подобно на очерка и пътеводителят не претендира за изчерпателност. Той идва да задоволи само една крещяща нужда — нуждата от пътеводител за Пирин. Ще бъда извънредно благодарен на читателите за всички посочени от тях непълноти, грешки, опущения и за всички препоръки, които ще взема предвид при едно ново издание на очерка и пътеводителя.

Дължа да изкажа дълбока благодарност на другарите от Републиканската секция по туризъм при Върховния комитет за физическа култура и спорт за тяхното съдействие за отпечатването на очерка.

Авторът

Published:
Publisher: Държавно издателство за физкултурна и спортно-техническа литература
Editors:
Cover Artists:
Tags: