Връх Каменица е петият по височина в Пирин — 2822 м. (според някои дори 2835 м.). Намира се на страничното било, което се отделя на юг от централното било при връх Кралев двор (2680 м.). Той е внушителен каменен масив. който господствува над цялото странично било, поради което то е наречено на него. Това било е най-дългото странично било на Пирин. Според проф. Г. Георгиев дължината му не надминат 15 км., но измерено по най-новите карти, то е дълго 22 км.

Наименованието си върхът очевидно е получил както поради гранитния състав на масива, така и поради острите скални форми, каменни блокове и сипеи, конто го обхващат от всички страни. Поради това, ко-
гато се гледа отдалеч, прави впечатление на монолитен каменен масив, гордо извисил чело над дълбоките циркуси и долини, които го обграждат.

Книгата е сканирана от Хинко

Туристи, четете и разпространявайте книжките на "Малка туристическа библиотека"

Published:
Publisher: Държавно издателство "Медицина и физкултура"
Editors:
Cover Artists:
Tags: