Туризъм в защитени територии

Публикувано от
Зареждане на …

хайдушки водопади

Туризмът и планинарството в частност, вървят ръка за ръка с опазването и ненамесата на човека в някои територии със специален режим, по отношение на растителните и животинските видове, които ги обитават. С годините различните аспекти от човешката дейност оказват съществено въздействие върху компонентите на околната среда – въздух, вода, почви, флора и фауна. За щастие в България има правила, които регулират това с цел да се осигури минимизиране на това въздействие и запазване на изчезващи видове.

Основата на тези правила се нарича Закон за защитените територии. За да можем ние туристите, които от всички може би най-много обичаме природата, да я пазим и да се грижим за нея е важно да познаваме изискванията и нормите за поведение, когато сме на поход из територии със специален статут. Виждате какво става на Седемте Рилски езера… Затова направихме един прочит на Закона и извадихме най-важното, което трябва да знаете от него.

Закона за защитените територии урежда категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим на опазване и ползване, обявяване и управление (чл. 1). Той цели опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на обществото (чл. 2). Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи (чл.4).

Категории защитени територии

1. резерват;
2. национален парк;
3. природна забележителност;
4. поддържан резерват;
5. природен парк;
6. защитена местност.(чл. 5)

В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на:
1. тяхната охрана;
2. посещения с научна цел;
3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.
5. потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети. (чл. 17)

В националните паркове се забраняват:
1. строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения;
2. производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни дейности в горите, земите и водните площи;
3. извеждане на голи сечи;
4. използване на изкуствени торове и други химически средства;
5. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
6. паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата;
7. събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на определени места;
8. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
9. нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии;
10. дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове;
11. спортен риболов и риборазвъждане на определени места;
12. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;
13. бивакуване и палене на огън извън определените места;
14. намеса в биологичното разнообразие;
15. (доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г.) събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;
16. други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управление. (чл. 21)

В поддържаните резервати се забраняват всякакви дейности, с изключение на:
1. тяхната охрана;
2. посещения с научна цел;
3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
4. събирането на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места;
5. провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки. (чл. 27)

В природните паркове се забраняват:
1. провеждане на гола сеч във всички гори, с изключение на тополовите и нискостеблените гори; сливане на голи, невъзобновени сечища на площ, по-голяма от 2 хектара, в нискостеблените гори, с изключение на акациевите;
2. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
3. паша на кози освен на определени за това места;
4. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
5. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;
6. бивакуване и палене на огън извън определените места;
7. добив на полезни изкопаеми по открит способ;
8. добив и първична преработка (обогатяване) на метални полезни изкопаеми чрез прилагане на химически и химико-бактериологични методи и цианиди;
9. дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и технически планове и проекти;
10. събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;
11. добив на ресурси от морето чрез драгиране и тралиране;
12. други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление. (чл. 31)

Охраната на защитените територии – изключителна държавна собственост, и обектите по Рамсарската конвенция и другите международни договори и конвенции се организира от Министерството на околната среда и водите. Горите в останалите защитени територии се опазват съгласно Закона за горите. (чл. 67) Охраната в защитените територии – изключителна държавна собственост, се осъществява от паркова охрана. (чл. 69)

Служителите от парковата охрана в поверените им райони:
1. охраняват горите, земите и водните площи от незаконни ползвания и дейности;
2. следят за спазването на режима в защитените територии, определен със заповедта за обявяване и с плана за управление;
3. проверяват всички документи, разрешаващи ползвания, дейности и движение в защитената територия;
4. следят за спазване на противопожарните изисквания, като при пожар участват в потушаването му;
5. следят за опазването на водите и терените от замърсяване с битови, промишлени и други отпадъци;
6. следят за състоянието на горите и при нужда уведомяват директора на регионалния орган на Министерството на околната среда и водите;
7. (отм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г.);
8. опазват флората и фауната;
9. съпровождат посетителски групи, предоставят информация и оказват съдействие на посетителите;
10. поддържат връзка и взаимодействие с органите на Планинската контролно-спасителна служба, противопожарната охрана и Министерството на вътрешните работи;
11. участват при изпълнението на дейности, свързани с възстановяването на животински и растителни видове, на техните местообитания, както и на забележителни обекти на неживата природа;
12. извършват дейности, свързани с мониторинга върху качествата на компонентите на околната среда;
13. съставят актове за констатирани нарушения;
14. задържат вещите, предмет на нарушение, както и вещите, които са послужили за неговото извършване. (чл. 70)

Наказва се с глоба от 500 до 5000 лв. физическо лице, което осъществява дейност в защитена територия в нарушение на режима, определен с този закон, в заповедта за обявяване или в утвърдени планове и проекти. (чл. 81) Вещите – предмет на нарушение, и вещите, послужили за неговото извършване в защитени територии – изключителна държавна собственост, се отнемат в полза на държавата. (чл. 84)

В България има три национални парка – Пирин, Централен Балкан и Рила (Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1). Пълен списък с всички резервати можете да видите в Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1. Природните паркове са 11 – Витоша, Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина, Рилски манастир, Русенски Лом, Сините камъни, Странджа, Шуменско плато, Българка и Беласица. Още по темата.

Законите не винаги са лоши, просто ние не ги спазваме винаги!

Забележка: Този текст е написан на 28 юли 2016 г. и се основава на актулната към тази дата версия на Закона за защитените територии, изм. ДВ. бр. 61 от 11 Август 2015 г. Целия Закон можете да прочете ТУК.

Ако намирате тази статия за полезна, споделете я с приятели в социалните мрежи.

Зареждане на …