Отворено писмо до Народното събрание

Публикувано от
Зареждане на …
Преди известно време на нашата facebook страница публикувахме анкета, като ви попитахме каква е оценката ви за работата на Български туристически съюз. Резултатите не ни изненадаха. 82% споделят, че по-скоро имат лоша оценка за работата на Български туристически съюз по отношение на една от основните му цели – развиване и насърчаване на различните видове и форми на туризъм, планинарство и други туристически дейности.

Това мнение все повече се затвърждава. Като част от туристическата гилдия у нас, ние от planinnar.org смятаме, че е крайно време нещо да се промени. Към по-добро. Това ни накара да се присъединим към група деятели на полето на туризма в инициативата да внесем сигнал до Народното събрание, негови ресорни комисии и до Омбудсмана на Република България. Повод за това е законопроект на Закон за физическото възпитание и спорта, който според нас ще затвърди статуквото. Какво имаме предвид можете да прочете подробно в следващите редове.

До
Цвета Караянчева – председател на
Народното събрание на РБългария

До
Славчо Атанасов – председател на
Комисията по въпросите на децата, младежта и
спорта към НС

До
Данаил Кирилов – председател на
Комисията по правните въпроси към НС

СИГНАЛ
от представители на туристически сдружения в РБългария

Уважаеми госпожо Караянчева, господин Атанасов и господин Кирилов,

На 05.10.2017 г. Министерски съвет внесе в Народното събрание законопроект на Закон за физическото възпитание и спорта(№ 702-01-25), който бе приет на първо четене на 13.12.2017 г.

В срока за предложения –30 януари 2018 г. и на основание чл. 83, ал. 1от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са внесени 9 предложения от народни представители за промени в проекта на закона между първо и второ четене. Нито едно от тях обаче не касае следните приети на първо четене противоречия, а именно:

1.В разпоредбата на чл. 50, ал.3 от проекта на Закона за физическото възпитание и спорта е записано, че „Туристическите дружества могат да се сдружават на териториално ниво.“:

1.1.Защо не и на национално ниво?

1.2.Смятаме, че дадената с проектозакона възможност туристическите дружествата да се сдружават само на териториално ниво противоречи на общото право на сдружаване, както и невъзможността да се учредят и други организации на национално ниво, извън „Български туристически съюз“, за да има конкуренция.

2.Смятаме, че разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 2от проекта на Закона за физическото възпитание и спорта противоречи на разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от проекта на Закона за физическото възпитание и спорта:

2.1.Съгласно чл. 12, ал. 3 от проекта на Закона за физическото възпитание и спорта „Спортните организации (много на брой–подчертаване наше) взаимодействат с министъра на младежта и спорта, областните управители и кметовете на общини при формирането и осъществяването на националната политика за развитие на физическата активност, физическото възпитание и спорта.“

2.2.Считаме за недопустимо само една организация да е национална, при все че предметът на дейност и взаимодействията с институциите им се дублират.
3.Считаме, че е налице противоречие между разпоредбите на чл. 43, ал. 3 от проекта на Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 43, ал. 1 от проекта на същия:

3.1.Ако няколко юридически лица отговарят на изискванията, визирани в разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от проекта на Закона за физическото възпитание и спорта–координират спортно-туристическата дейности взаимодействат с държавата, общините, и международните организации при формирането, осъществяването и отчитането на националната политика в тази област, то тогава кое от тези юридически лица ще получи статут на национална организация за спортно-туристическа дейност?

3.2.Кой ще бъде разграничителният критерий, за да се регистрира само едно от тези юридически лица на национално ниво?

4.В разпоредбата на чл.6,ал.1,т.2 от проекта на Закона за физическото възпитание и спорта е записано, че „Министърът на младежта и спорта води публични регистри за обединените спортни клубове и за Националната организация за спортно-туристическа дейност“:

4.1.От цитираната разпоредба е видно, че проектозаконът предвижда съществуването, респективно регистрирането само на една национална организация за спортно туристическа дейност.

4.2.От една страна, считаме, че тази разпоредба противоречи на правото на сдружаване на лицата въобще, както и на чл. 12,ал.3 от проекта на Закона за физическото възпитание и спорта.

4.3.От друга страна, тази разпоредба въвежда монополно положение на националната организация, която и да е тя.

4.4.В разпоредбата на § 5, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към проекта на Закона за физическото възпитание и спорт обаче е посочено, че това е :„Сдружение „Български туристически съюз“, което е със статут на национална спортна организация с предметна област „социален туризъм”, лицензирана при условията и по реда на отменения Закон за физическото възпитание и спорта, се смята за Национална организация за спортно-туристическа дейност по този закон и се вписва служебно в регистъра по чл. 6, ал. 1, т.2.“

5.Смятаме, че е налице противоречие и в регистрационния режим на националната организация за спортно-туристическа дейност, касаещ наличието на условия за регистрация, респективно наличието на условия и предпоставки за заличаване на регистрацията:

5.1.Какъв контрол се упражнява при преценката на условията за регистрация?

5.2.Когаи как може да се установи, че регистрираната организация е представила документи с невярно съдържание, които са послужили като основание за вписването й в регистъра, поддържан от Министерството на младежта и спорта?

5.3.Ако се установи, че Националната организация е регистрирана в регистъра посредством документи с невярно съдържание, то как ще й бъде отнет лиценза и как ще бъде избрана нова Национална организация?

6. Съгласно чл.43, ал. 1 от проекта на Закона за физическото възпитание и спорта „Националната организация за спортно-туристическа дейност е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност (подчертаване наше), което координира спортно-туристическата дейност и взаимодейства с държавата, общините и международните организации при формирането, осъществяването и отчитането на националната политика в тази област.“

6.1.Сдружение „Български туристически съюз“ все още не се е пререгистрирало в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, нито е подало заявление за такава пререгистрация. Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството(изм. –ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.), който е специален по отношение отчетността на предприятията, юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма от закона, приети от съответния орган, както следва: чрез заявяване за обявяване и предоставя-нето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година. Много е вероятно сдружението да не успее да спази този срок.

6.2.При справка в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност се вижда, че сдружение „Български туристически съюз“, с код по БУЛСТАТ: 000690918 е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо обществено полезна дейност. Мандатът на почти всички членове на управителния съвет на сдружението е изтекъл на 13.07.2017 г.(вписване след тази дата липсва), а на другите двама члена изтича на 19.03.2019 г. Изборно събрание на БТС не е насрочвано.

Уважаеми дами и господа депутати,

Във връзка с гореизложеното се обръщаме към Вас с няколко въпроса, на които се надяваме да получим официален отговор, а именно:

1) Проектът на Закона за физическото възпитание и спорт приема като даденост, че сдружение „Български туристически съюз“ е Националната организация за спортно-туристическа дейност?

2) Чл.44 от Проектът на Закона за физическото възпитание и спорт за кои юридически лица с нестопанска цел поставя условия, за да упражняват спортно-туристическа дейност? Не се ли явяват тези юридически лица с нестопанска цел обречени, че не могат да придобият статут на Национална организация?
Това не е ли нарушение на един от основните принципи в правото –равнопоставеност на лицата пред закона?

3) Следва да се отбележи, че към настоящия момент Сдружение „Български туристически съюз“ е с изтекъл лиценз. Сдружението е подало документи още септември 2017 година за подновяване на лицензията, но до този момент същата не е подновена, тоест не е издадена нова такава, поради нередност в документацията. Съгласно действащия Закон за физическото възпитание и спорта сдружение „Български туристически съюз“ към момента е без спортна лицензия и поради тази причина няма как да бъде и Национална спортна организация с предметна област социален туризъм.

Но за сметка на това в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби към проекта на Закона за физическото възпитание и спорт е посочено, че сдружение „Български туристически съюз“ е Националната организация(каквато тя в момента не е) и й се дава и едногодишен срок от влизането в сила на закона, в който да приведе дейността си и устава си в съответствие с разпоредбите на закона. В този едногодишен срок министърът на младежта и спорта няма да допуска вписване на други кандидати за национална организация за спортно-туристическа дейност, защото мястото е запазено –за сдружение „Български туристически съюз“. А ако към момента на влизането в сила на проектозакона има друга организация с нестопанска цел, осъществяваща дейност в обществена полза, която да отговаря на условията да бъде Национална организация?

С уважение,
Представители на туристически движения от цялата страна

Изпратено до Народното събрание и регистрирано с вх. № ПГ-8194-Д-57/05.06.2018 г.

Зареждане на …