Ориентиране по карта

Публикувано от
Зареждане на …

ориентиране по карта

Да се ориентира картата това значи да се разположи същата хоризонтално така, че северната й рамка да сочи на север, а останалите й страни – съответно на юг, изток и запад. При това положение на картата всички посоки към околните местни предмети съвпадат със същите посоки на местността, а взаимното разположение на местните предмети от местността съответствува на техните условни знаци на картата.

На местността трябва винаги да се работи само с ориентирана карта.

В зависимост от задачата ориентирането на картата може да стане приблизително или точно. Приблизителното ориентиране се извършва на око. Ако е необходимо картата да се ориентира точно, това става с компас или визирна линийка.

За да се ориентира картата приблизително, достатъчно и да се постави тя така, че взаимното разположение на околните предмети от местността и техните условни знаци на картата да съвпаднат. Мястото на стоенето в този случай се определя също приблизително на око. Ориентирането на картата по този начин се извършва обикновено за контрол при движението на местността.

Точно ориентиране на картата може да се извърши по един от следните способи: по линеен местен предмет, по посока към ориентир, с компас.

Ориентиране на карта по линеен местен предмет

Когато се намираме на някакъв линеен местен предмет, например праволинеен участък на път, река, канал, електропровод и пр., най-лесно картата се ориентира по самия линеен предмет. За целта е необходимо картата са се постави така, че изображението на линията на картата да съвпадне с посоката на самата линия от местността и освен това изображенията на всички обекти, разположени вдясно и вляво от линията, да се намират от същите страни и върху картата. Ако последното условие не е изпълнено, това показва, че картата е ориентирана в обратната посока.

Ориентиране на карта по посока на ориентир

Ако точката на стоенето върху картата е известна (например могила, характерен връх и др.), картата може да се ориентира по посоката (мислената линия), съединяваща точката на стоенето с някакъв ориентир, обозначен на картата. За целта се поставя линийка (молив) така, че да опре в двете точки на картата и да се върти, докато посоката на линийката (молива) съвпадне с посоката към ориентира. При това картата трябва да бъде поставена така, че точката на стоенето на картата да бъде към нас.

Ориентиране на карта с компас

Ориентирането на картата с компас се извършва, като компасът се поставя на една от страничните й рамки (географския меридиан) или на някоя вертикална линия от координатната мрежа в зависимост от това, коя от тези линии е удобна за ползуване, без да се разгъва изцяло картата. Това става по следния начин:

– картата се държи в хоризонтално положение и върху нея се поствя компас на една от страничните й рамки или на някоя вертикална линия от координатната мрежа така, че диаметърът 0 градуса – 180 градуса на компаса да съвпадне с тази линия, като 0 градуса сочи към северната страна на картата;
– освобождава се магнитната стрелка и се върти картата заедно с поставения върху нея компас дотогава, докато северният края на стрелката дойде точно срещу 0 градуса от скалата.

Когато магнитното отклонение в района, изобразен на картата, е по – голямо от 3 градуса, необходимо е при ориентирането на картата с компас да се направи съответна поправка; когато компасът се поставя върху страничната рамка, да се вземе пред вид магнитното отклонение, а когато компасът се постави върху вертикалната линия от координатната мрежа – сумарната поправка от магнитното отклонение и меридианното сближение, т.е. поправката на посоката. И в двата случая при положителна поправка северният края на магнитната стрелка трябва да се отклонява на стойността на поправката вдясно, а при отрицателна поправка – вляво.

Освен изброените по-горе способи картата може да се ориентира приблизително по небесно светило и различните признаци за определяне посоките на света.

Източник truenorth.bg

Зареждане на …